Disclaimer Star Sock BV / FOREBEL hierna Star Sock BV

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.forebel.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Star Sock B.V.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

De informatie die wordt getoond op deze website wordt door Star Sock B.V. met zorg en aandacht samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Star Sock B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website aangeboden informatie.

Voor alle content en onderdelen op de website geldt dat deze eigendom zijn van Star Sock B.V.. Uitzondering hierop zijn bepaalde links of gebruikte logo’s van derden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Star Sock B.V. is het niet toegestaan op deze website geplaatste tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Star Sock B.V..

De prijzen op onze website geven een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer-, dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Star Sock B.V. te mogen claimen of te veronderstellen. Star Sock B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Op onze website staan links die leiden naar websites van derden. Deze sites zijn bedoeld ter informatie en zijn geen eigendom van Star Sock B.V.. Er kan daarom door ons geen enkele garantie worden gegeven of verantwoording worden gedragen t.a.v. de juistheid van deze links dan wel de informatie welke op de websites van derden wordt getoond.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.forebel.com op deze pagina.