Algemene Voorwaarden FOREBEL / Star Sock

Inhoudsopgave:

Artikel 1       - Toepassingsgebied
Artikel 2       - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 3       - Prijzen en betaling
Artikel 4       - Afbeeldingen en specificaties
Artikel 5       - Levering
Artikel 6       - Bedenktermijn of herroepingsrecht
Artikel 7       - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8       - Garantie en conformiteit
Artikel 9       - Aansprakelijkheid
Artikel 10     - Klachtenregeling
Artikel 11     - Overige bepalingen

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.forebel.com , zoals deze beschikbaar zijn gesteld door FOREBEL / Star Sock B.V., de producent van Seas Socks by Forebel.

  • Star Sock B.V. is gevestigd aan Parklaan 14, 5061 JT, Oisterwijk•    Telefoon: +31 (013) 52 31 400
  • Email: info@forebel.com 
  • KvK-nummer: KVK 18045837
  • BTW-nummer: NL812191390B01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand via een bestelling door de klant (hierna: 'koper') geplaatst op www.forebel.com en de levering tussen Star Sock en koper. Een verwijzing door de koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Star Sock van de hand gewezen. Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart de koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de website www.forebel.com.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door de leverancier van de aanvaarding van het aanbod door de koper door middel van het plaatsen van een bestelling op www.forebel.com. De aanvaarding van de bestelling wordt elektronisch via email aan de koper bevestigd. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. 

Star Sock behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

De koper die klantgegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Star Sock te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in EURO inclusief BTW en onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

De in de voorgaande alinea genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Star Sock niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Star Sock te ontbinden.

Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden onder de daarbij vermelde voorwaarden.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen van producten, bijbehorende specificaties, maten en gegevens op de website www.forebel.com proberen wij zo goed mogelijk weer te geven. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van het in artikel 3 en 4 bepaalde, binden Star Sock niet.

Artikel 5 – Levering

Star Sock zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de ontvangst en bij de uitvoering van de bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend.

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Star Sock kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Star Sock aan ieder opgegeven fysiek adres.

Star Sock is gerechtigd te leveren in delen. Geaccepteerde bestellingen worden met gepaste spoed, na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 10 dagen daarna, uitgevoerd. Indien de bezorging tot na deze 10 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Star Sock hiervan kennis heeft genomen bericht. Star Sock is in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een schriftelijke bevestiging, waarbij Star Sock nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren.

Wanneer ook dan nakoming uitblijft heeft koper in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (gedeeltelijk) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of partijen kunnen overeenkomen een ander product te leveren.

Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Star Sock hiervan kennis heeft genomen bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (gedeeltelijk) te ontbinden. In geval van ontbinding conform artikel 3 en 5 zal Star Sock de bedragen die de koper eventueel aan Star Sock heeft betaald terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding. Het risico van de producten rust bij Star Sock tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Bedenktermijn of herroepingsrecht

Nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen, heeft koper 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten van de bestelling door of namens koper, in ontvangst is of zijn genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Star Sock via een ondubbelzinnige verklaring (bij voorkeur via email) op de hoogte stellen van zijn besluit. Koper kan dit in een duidelijk geformuleerde verklaring sturen aan hello@forebel.com. Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder deze alinea vermelde verklaring – terug te sturen op de door Star Sock aangegeven wijze.

Terugzending van de producten gaat per post in (bij voorkeur) de originele "Paperwise" verpakking, in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen ongeschonden en onbeschadigd. Kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper. Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Koper zal de producten slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten door het losmaken van het label.

Star Sock zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen, inclusief eerste leveringskosten, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de, in alinea 2 van artikel 6, vermelde verklaring terugbetalen. Star Sock mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

Indien van toepassing, behoudt Star Sock zich het eigendom voor van alle door Healthy Seas Socks geleverde producten tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Star Sock aan koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

Star Sock garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken binnen 2 weken na ontdekking, of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, te melden aan Star Sock, per email op hello@forebel.com via het contactformulier of telefonisch +31 (0)13 523 14 01.

Terugzending van de producten gaat per post in (bij voorkeur) de originele "Paperwise" verpakking, in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen. Dat wil zeggen ongeschonden en onbeschadigd. Kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van koper.

Indien blijkt dat het geleverde product niet overeenkomt met de bestelling, zal Star Sock het geleverde product kosteloos vervangen of herstellen. De koper kan geen beroep doen op de in alinea 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld en/of de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Star Sock voor schade is uitgesloten, waaronder inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Star Sock. 

Star Sock is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers. Indien de koper om, welke reden dan ook, buiten toedoen van Star Sock een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2, is Star Sock niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

De aansprakelijkheid van Star Sock en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Star Sock) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Star Sock aan haar uitgekeerde bedrag.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Star Sock ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven via email op hello@forebel.com, het contactformulier of telefonisch +31 (0)13 523 14 01 aan Star Sock worden gemeld, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Star Sock ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Star Sock binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Overige bepalingen

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.

Op alle overeenkomsten tussen Star Sock en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Star Sock en koper, tenzij Star Sock er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dit kan telefonisch via +31 (0)13 5231401 of stuur je e-mail naar hello@forebel.com